Nazwa i dane spółki prowadzącej Sklep Internetowy:
Power Solution sp. z o.o.
Siedziba: ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik
Adres do korespondencji: ul. Żorska 14, 44-200 Rybnik
Telefon: 32 44 28 111 / 32 44 28 112
REGON: 242775618
NIP: 6423177335
KRS: 0000400621

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwierania umów sprzedaży (w tym prawa i obowiązki stron wynikające z zawieranych umów sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ishack.pl, prowadzonego przez spółkę Power Solution sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-251) przy ul. Poligonowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000400621, NIP: 6423177335, REGON: 242775618 (zwana dalej również: „Sprzedawcą”).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, dostępnym pod adresem www.ishack.pl.
 3. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za zamówiony towar.
 4. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zawartość przedstawiana na stronie internetowej Sklepu Internetowego pełni rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Z różnych przyczyn, takich jak np. błąd systemu teleinformatycznego czy zmiana cen rynkowych produktów, informacje widniejące w Sklepie Internetowym, takie jak na przykład dostępność towaru lub cena, mogą być niegodne ze stanem rzeczywistym lub nieaktualne, a tym samym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.  Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy cena towaru widniejąca w Sklepie Internetowym lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego (obsługującego Sklep Internetowy), nawet jeśli doszło już do zawarcia umowy poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia (w tej sytuacji Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy). Takie odstąpienie od realizacji zamówienia/odstąpienie od umowy nie powoduje po stronie Klienta żadnych roszczeń.
 7. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistych oryginałów.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen lub cech produktów, a także asortymentu Sklepu Internetowego lub innych informacji widniejących w Sklepie Internetowym.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Ceny prezentowanych w informacji handlowej towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. Koszty dostawy towarów obciążają Klienta. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącymi realizacji zamówienia. Koszty związane z wysyłką towaru na terenie Polski wynoszą 15,99 zł brutto. Chyba, że wartość zamówienia przekracza 300 zł, wtedy wysyłka na terenie Polski jest darmowa (paczka do 30 kg). Jeśli towar ma być wysłany za granicę Polski, koszt wysyłki musi zostać z Klientem indywidualnie ustalony.
 11. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

§2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może poprzez rejestrację bezpłatnie utworzyć Konto Użytkownika. Nie jest to jednak konieczne do składania zamówień (składać je można również bez zarejestrowania).
 2. Rejestracji Konta użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego i kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”. W ramach wypełniania formularza Klient podaje wymagane w nim dane oraz oświadcza o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, a także ustala własne, indywidualne hasło.
 3. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika. Umowa ta może zostać przez strony w dowolnym momencie wypowiedziana bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.
 4. Prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie można złożyć po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym (tj. założeniu konta użytkownika) lub bez rejestracji.
 2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dokonanego drogą poczty elektronicznej lub pisemną.
 3. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:
  • Płatności za pobraniem:
   • Dotyczy wyłącznie zamówień o wartości nie większej niż 1000 zł netto.
   • Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
   • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
   • Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Power Solution sp. z o.o.
  • Przedpłata (płatność online):
   • Płatności Przelewy24 są obsługiwane przez spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935.
   • Płatności imoje są obsługiwane przez spółkę ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolska 34, kod pocztowy: 40-086, KRS: 0000005459.
  • Przedpłata (przelew tradycyjny):
   • Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro-forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.
   • Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.
   • W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro-forma w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Power Solution sp. z o.o., a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
   • Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zwierają należny podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.
 6. Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Power Solution sp. z o.o. oraz czasu doręczenia przesyłki.
 7. Power Solution sp. z o.o. posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym i aktualnej dostępności towaru na magazynie) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro–forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Power Solution sp. z o.o.
 8. W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.
 9. Przy zamówieniach towaru w przedsprzedaży (Pre-Order) Sklep Internetowy udostępnia planowaną datę wysyłki przedpłaconych zamówień. Data wysyłki może ulec zmianie jedynie w przypadku zdarzeń niezależnych od Power Solution sp. z o. o. takich jak opóźnienie dostawy towaru do magazynu Power Solution sp. z o. o. W przypadku przewidywanego opóźnienia wysyłki zamówienia przedpłaconego przedstawiciel handlowy skontaktuje się z Klientem podając nowy termin wysyłki.
 10. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w Sklepie Internetowym. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu uzgadnia się indywidualnie z przedstawicielem handlowym Power Solution sp. z o.o., który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.
 11. Towar wysyłamy kurierem. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, jednak ostatecznie zależy on od kuriera. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie towaru przez kuriera.
 12. Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki.

§4. Gwarancja

 1. Na urządzenia sprzedawane przez Power Solution sp. z o.o. w Rybniku, Power Solution sp. z o.o. udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Power Solution sp. z o.o. zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Power Solution sp. z o.o. może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy liczone od dnia doręczenia urządzenia.
 4. Klient powinien poinformować Power Solution sp. z o.o. o wadliwości urządzenia niezwłocznie po wystąpieniu objawów wady, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
 5. Power Solution sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Power Solution sp. z o.o. Termin ten może ulec zmianie. O jego ewentualnej zmianie Klient zostanie poinformowany.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu, przez co rozumie się wady produkcyjne lub materiałowe tkwiące w urządzeniu w chwili jego sprzedaży. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.
 7. Gwarancją nie są objęte w szczególności wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:
  • niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia lub jego specyfikacją,
  • używania urządzenia w warunkach nietypowych, nieuzgodnionych uprzednio z Power Solution sp. z o.o. lub łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż zalecane w dokumentach technicznych Producenta urządzenia,
  • wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
  • zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,
  • eksploatacji urządzenia w niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.,
  • oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody itp.,
  • pracy w temperaturze / wilgotności otoczenia znajdującej poza zakresem podanym w specyfikacji technicznej / instrukcji obsługi produktu.
 8. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wysłanie takiego pisma pocztą elektroniczną na adres sklep@psolution.eu, listem poleconym lub dostarczenie go osobiście na adres korespondencyjny firmy Power Solution sp. z o.o. Zgłoszenie gwarancji uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Power Solution sp. z o.o. otrzymania zgłoszenia. Zalecane jest skorzystanie z naszego formularza reklamacji.
 9. Power Solution sp. z o.o. podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.
 10. W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do Power Solution sp. z o.o., winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.
 11. Sposób doręczenia urządzenia do Power Solution sp. z o.o. Nabywca winien uprzednio uzgodnić z Power Solution sp. z o.o.
 12. Po naprawie urządzenia w siedzibie Power Solution sp. z o.o. (serwis iShack) może być ono odebrane przez Nabywcę z siedziby Power Solution sp. z o.o., bądź przesłane przez Power Solution sp. z o.o. na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.
 13. W przypadku, gdy Power Solution sp. z o.o. wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Power Solution sp. z o.o. zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.
 14. Na wniosek Power Solution sp. z o.o. Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.
 15. Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez Power Solution sp. z o.o. testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Power Solution sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 16. Decyzję o naprawie bądź wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Power Solution sp. z o.o.
 17. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:
  • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Power Solution sp. z o.o.,
  • naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację,
  • uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
  • naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,
  • upływu okresu gwarancji,
  • korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Power Solution sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.
 19. Power Solution sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
  • za skutki działania wadliwego urządzenia,
  • za powstałe wskutek wadliwości urządzenia szkody (np. wyrządzone przez urządzenie), w tym utracone korzyści,
  • za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.
 20. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Power Solution sp. z o.o. są nieważne.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości.

§5. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

 1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy również wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Klient celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru lub złożyć je w inny sposób. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w §5 ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w §5 ust. 1 Regulaminu umowę uznaje się za niezawartą.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem znajdującego się poniżej §5 ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient zobowiązany jest – na swój koszt – zwrócić towar Sprzedawcy osobiście, bądź odesłać go na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty/kuriera itd. uprzednio bezpiecznie go pakując (w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie). Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 10. Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§6. Reklamacje, rękojmia za wady, odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Względem Klientów będących konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne i prawne) stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego, w tym przede wszystkim przepisów o rękojmi za wady tj. art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Pamiętaj, że jako Sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć (sprzedać) Ci rzecz wolną od wad.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien reklamowany towar dostarczyć (np. osobiście, kurierem itp.) adres korespondencyjny Sprzedawcy (tj. Power Solution sp. z o.o., ul. Żorska 14, 44-200 Rybnik) wraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru. Skorzystanie z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego nie jest konieczne, lecz znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.
 3. Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady). Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nadto, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Pamiętaj, że załatwianie reklamacji u Sprzedawcy nie pozbawia Cię praw, jakie przyznają Ci powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przysługujących Konsumentom pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i trybu skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz znaleźć na przykład w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a takżę na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, o której mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego. Nie dotyczy to jednak umów, których drugą stroną jest konsument.

§7. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności. Stanowi ona integralną część niniejszego Regulaminu.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie przepisy prawa.
 2. W obrocie między przedsiębiorcami wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Również w przypadku gdy nieważność dotyczy jedynie części danego postanowienia, nie ma to wpływu na ważność jego pozostałej części.
 4. Niniejszy Regulamin jak również Polityka Prywatności mogą być przez Sprzedawcę zmieniane w dowolnym czasie, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian.
Zamknij menu
×
×

Koszyk