Regulamin Sklepu Internetowego iShack.pl
Nazwa i dane spółki prowadzącej Sklep Internetowy:
Power Solution sp. z o.o.
Siedziba: ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik
Adres do korespondencji: ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik
Telefon: 32 44 28 111 / 32 44 28 112
REGON: 242775618
NIP: 6423177335
KRS: 0000400621

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwierania umów sprzedaży (w tym prawa
  i obowiązki stron wynikające z zawieranych umów sprzedaży) za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem
  www.ishack.pl, prowadzonego przez spółkę Power Solution sp. z o.o. z
  siedzibą w Rybniku (44-251) przy ul. Żorskiej 14, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
  0000400621, NIP: 6423177335, REGON: 242775618 (zwana dalej również:
  „Sprzedawcą”).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych w
  Sklepie Internetowym, dostępnym pod adresem www.ishack.pl.
 3. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w
  Sklepie Internetowym. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do
  zapłaty ceny za zamówiony towar.
 4. Przez Konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która stosownie do art.
  221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przez Przedsiębiorcę Indywidualnego rozumie się osobę fizyczna prowadząca
  działalność gospodarcza zawierającą umowę, która dla prowadzonej przez nią
  działalności gospodarczej nie posiada charakteru zawodowego.
 6. Zawartość przedstawiana na stronie internetowej Sklepu Internetowego pełni
  rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w
  rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta
  nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Z różnych
  przyczyn, takich jak np. błąd systemu teleinformatycznego czy zmiana cen
  rynkowych produktów, informacje widniejące w Sklepie Internetowym, takie
  jak na przykład dostępność towaru lub cena, mogą być niegodne ze stanem
  rzeczywistym lub nieaktualne, a tym samym Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym mowa w §3
  ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w
  sytuacji, gdy cena towaru widniejąca w Sklepie Internetowym lub w
  potwierdzeniu przyjęcia zamówienia będzie nieprawidłowa wskutek błędnego
  działania systemu teleinformatycznego (obsługującego Sklep Internetowy),
  nawet jeśli doszło już do zawarcia umowy poprzez potwierdzenie przyjęcia
  zamówienia (w tej sytuacji Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy). Takie
  odstąpienie od realizacji zamówienia/odstąpienie od umowy nie powoduje po
  stronie Klienta żadnych roszczeń.
 8. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistych
  oryginałów.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen lub cech produktów, a
  także asortymentu Sklepu Internetowego lub innych informacji widniejących
  w Sklepie Internetowym.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 11. Ceny prezentowanych w informacji handlowej towarów nie zawierają kosztów
  dostawy towarów do Klienta. Koszty dostawy towarów obciążają Klienta.
  Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT,
  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącymi realizacji
  zamówienia. Koszty związane z wysyłką towaru na terenie Polski wynoszą
  15,99 zł brutto. Chyba, że wartość zamówienia przekracza 300 zł, wtedy
  wysyłka na terenie Polski jest darmowa (paczka do 30 kg). Jeśli towar ma być
  wysłany za granicę Polski, koszt wysyłki musi zostać z Klientem
  indywidualnie ustalony.
 12. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

§2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może poprzez rejestrację
  bezpłatnie utworzyć Konto Użytkownika. Nie jest to jednak konieczne do
  składania zamówień (składać je można również bez zarejestrowania).
 2. Rejestracji Konta użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie
  odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego i
  kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”. W ramach wypełniania
  formularza Klient podaje wymagane w nim dane oraz oświadcza o zapoznaniu
  się i zaakceptowaniu Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, a także ustala
  własne, indywidualne hasło.
 3. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy
  Sprzedawcą a Klientem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
  polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika. Umowa ta może zostać
  przez strony w dowolnym momencie wypowiedziana bez zachowania
  jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.
 4. Prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w
  formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie
  można złożyć po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym (tj. założeniu
  konta użytkownika) lub bez rejestracji.
 2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez
  Klienta, poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
  Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą z momentem potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dokonanego drogą poczty
  elektronicznej lub pisemną.
 3. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:
  o Płatności za pobraniem:
   Dotyczy wyłącznie zamówień o wartości nie większej niż 1000 zł netto.
   Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie
  należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
   Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w
  sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
   Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie
  następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego
  potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Power Solution sp. z
  o.o.
  o Przedpłata (płatność online):
   Płatności Przelewy24 są obsługiwane przez spółkę PayPro SA z
  siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327,
  KRS: 0000347935.
   Płatności imoje są obsługiwane przez spółkę ING Bank Śląski SA z
  siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolska 34, kod pocztowy: 40-086,
  KRS: 0000005459.
  o Przedpłata (przelew tradycyjny):
   Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na
  numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury
  pro-forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres email.
   Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na
  naszym rachunku bankowym.
   W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro-forma w terminie
  5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać
  Power Solution sp. z o.o., a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
   Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w
  sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych
  polskich i zwierają należny podatek VAT (są cenami brutto).
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie
  jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego
  oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności
  wskazanej powyżej.
 6. Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Power
  Solution sp. z o.o. oraz czasu doręczenia przesyłki.
 7. Power Solution sp. z o.o. posiada magazyn, na którym utrzymuje większość
  standardowego asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym. W
  związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia
  zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym i
  aktualnej dostępności towaru na magazynie) przy wyborze formy płatności za
  pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej
  faktury pro–forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Power
  Solution sp. z o.o.
 8. W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest
  ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest
  naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim
  przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z
  Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i
  ustalenia terminu dostawy.
 9. Przy zamówieniach towaru w przedsprzedaży (Pre-Order) Sklep Internetowy
  udostępnia planowaną datę wysyłki przedpłaconych zamówień. Data wysyłki
  może ulec zmianie jedynie w przypadku zdarzeń niezależnych od Power
  Solution sp. z o. o. takich jak opóźnienie dostawy towaru do magazynu Power
  Solution sp. z o. o. W przypadku przewidywanego opóźnienia wysyłki
  zamówienia przedpłaconego przedstawiciel handlowy skontaktuje się z
  Klientem podając nowy termin wysyłki.
 10. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w
  Sklepie Internetowym. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień
  specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu uzgadnia się
  indywidualnie z przedstawicielem handlowym Power Solution sp. z o.o., który
  informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o
  jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.
 11. Towar wysyłamy kurierem. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu
  wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,
  jednak ostatecznie zależy on od kuriera. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie towaru przez
  kuriera.
 12. Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić
  stan przesyłki.

§4. Gwarancja

 1. Na urządzenia sprzedawane przez Power Solution sp. z o.o. w Rybniku, Power
  Solution sp. z o.o. udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Power Solution sp. z
  o.o. zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy
  wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Power Solution sp. z
  o.o. może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia
  dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany
  nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko
  wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
 3. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy liczone od dnia doręczenia urządzenia.
 4. Klient powinien poinformować Power Solution sp. z o.o. o wadliwości
  urządzenia niezwłocznie po wystąpieniu objawów wady, pod rygorem utraty
  wszelkich roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
 5. Power Solution sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany
  wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego
  urządzenia do Power Solution sp. z o.o. Termin ten może ulec zmianie. O jego
  ewentualnej zmianie Klient zostanie poinformowany.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu, przez co
  rozumie się wady produkcyjne lub materiałowe tkwiące w urządzeniu w
  chwili jego sprzedaży. Gwarancją nie są objęte części podlegające
  normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.
 7. Gwarancją nie są objęte w szczególności wszelkie wady fizyczne powstałe
  wskutek:
  o niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji
  urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych
  czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia lub jego specyfikacją,
  o używania urządzenia w warunkach nietypowych, nieuzgodnionych
  uprzednio z Power Solution sp. z o.o. lub łącznie z innym sprzętem nie
  przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż
  zalecane w dokumentach technicznych Producenta urządzenia,
  o wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo
  konserwacji urządzenia,
  o zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,
  o eksploatacji urządzenia w niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia,
  substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.,
  o oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także
  promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników
  chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił
  przyrody itp.,
  o pracy w temperaturze / wilgotności otoczenia znajdującej poza zakresem
  podanym w specyfikacji technicznej / instrukcji obsługi produktu.
 8. Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia
  poprzez wysłanie takiego pisma pocztą elektroniczną na adres
  [email protected], listem poleconym lub dostarczenie go osobiście na adres
  korespondencyjny firmy Power Solution sp. z o.o. Zgłoszenie gwarancji
  uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Power Solution sp. z o.o.otrzymania zgłoszenia. Zalecane jest skorzystanie z naszego formularza
  reklamacji.
 9. Power Solution sp. z o.o. podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać
  dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu
  dokona naprawy bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.
 10. W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do Power Solution sp. z
  o.o., winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym
  zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne
  do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie
  nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie
  transportu i składowania ponosi Nabywca.
 11. Sposób doręczenia urządzenia do Power Solution sp. z o.o. Nabywca winien
  uprzednio uzgodnić z Power Solution sp. z o.o.
 12. Po naprawie urządzenia w siedzibie Power Solution sp. z o.o. (serwis iShack)
  może być ono odebrane przez Nabywcę z siedziby Power Solution sp. z o.o.,
  bądź przesłane przez Power Solution sp. z o.o. na wskazany przez Nabywcę
  adres w Polsce.
 13. W przypadku, gdy Power Solution sp. z o.o. wyśle do Nabywcy pracownika,
  który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić
  pracownikowi Power Solution sp. z o.o. zarówno samo urządzenie, jak i
  wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.
 14. Na wniosek Power Solution sp. z o.o. Nabywca winien udostępnić całość
  dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź
  instalacją urządzenia.
 15. Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez
  Power Solution sp. z o.o. testom, mającym na celu stwierdzenie lub
  lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia
  stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej,
  nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Power Solution sp. z
  o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 16. Decyzję o naprawie bądź wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje
  wyłącznie Power Solution sp. z o.o.
 17. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:
  o dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym
  zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia
  wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi
  działu serwisowego Power Solution sp. z o.o.,
  o naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w
  jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację,
  o uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych
  oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek
  sposób uniemożliwiający identyfikację,
  o naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,
  o upływu okresu gwarancji,
  o korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Power
  Solution sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami
  przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.
 19. Power Solution sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności:
  o za skutki działania wadliwego urządzenia,
  o za powstałe wskutek wadliwości urządzenia szkody (np. wyrządzone przez
  urządzenie), w tym utracone korzyści,
  o za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy
  gwarancyjnej urządzenia.
 20. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach
  gwarancyjnych przez podmiot inny niż Power Solution sp. z o.o. są nieważne.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują
  zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości.

§5. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi i
Przedsiębiorcy Indywidualnemu

 1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta (tekst jedn. DzU z 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem i
  Przedsiębiorcą Indywidualnym może w terminie 14 dni od otrzymania towaru
  odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  bez podawania przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia
  otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy również
  wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego
  upływem.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny celem złożenia oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy może skorzystać z przygotowanego przez
  nas wzoru lub złożyć je w inny sposób. Ciężar dowodu skorzystania z prawa
  odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w §5 ust. 1
  Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  o o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  o w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb;
  o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  o w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
  zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  o w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego
  przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
  konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
  rzeczy;
  o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
  umowy o prenumeratę;
  o zawartej w drodze aukcji publicznej;
  o o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
  usługi;
  o o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w §5
  ust. 1 Regulaminu umowę uznaje się za niezawartą.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi
  wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem znajdującego się
  poniżej §5 ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
  14 dni od dnia od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na
  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli
  jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
 7. Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
  konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
  korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient zobowiązany jest – na swój koszt – zwrócić towar Sprzedawcy
  osobiście, bądź odesłać go na adres Sprzedawcy za pośrednictwem
  poczty/kuriera itd. uprzednio bezpiecznie go pakując (w sposób
  zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie). Wraz z odsyłanym
  towarem Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych
  gratisowo.
 10. Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni po
  złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§6. Reklamacje, rękojmia za wady, odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Względem Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami
  Indywidualnymi Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z
  umową (rękojmia za wady fizyczne i prawne) stosownie do przepisów
  Kodeksu cywilnego, w tym przede wszystkim przepisów o rękojmi za wady tj.
  art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Pamiętaj, że jako Sprzedawca mamy
  obowiązek dostarczyć (sprzedać) Ci rzecz wolną od wad.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien reklamowany towar dostarczyć
  (np. osobiście, kurierem itp.) adres korespondencyjny Sprzedawcy (tj. Power
  Solution sp. z o.o., ul. Żorska 14, 44-200 Rybnik) wraz
  wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru.
  Skorzystanie z przygotowanego przez nas formularza reklamacyjnego nie jest
  konieczne, lecz znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.
 3. Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi jeżeli rzecz sprzedana
  ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
  wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
  wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił
  zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady).
  Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny , może
  zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
  przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
  porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i
  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
  jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nadto, jeżeli rzecz
  sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na
  wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić
  zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
  umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
  albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Pamiętaj, że załatwianie reklamacji u Sprzedawcy nie pozbawia Cię praw,
  jakie przyznają Ci powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
  przysługujących Konsumentom pozasądowych sposobów załatwiania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące
  możliwości i trybu skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
  załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz znaleźć na przykład w
  siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
  Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów.
 5. W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
  rękojmi za wady jest wyłączona, za wyjątkiem przypadku gdy przedmiot
  zakupiony został przez Przedsiębiorcę Indywidualnego, a zakup ten nie miał
  dla niego charakteru zawodowego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, o której mowa w art.
  471 Kodeksu cywilnego. Nie dotyczy to jednak umów, których drugą stroną
  jest konsument lub przedsiębiorca indywidualny.

§7. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności. Stanowi ona
integralną część niniejszego Regulaminu.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  polskie przepisy prawa.
 2. W obrocie między przedsiębiorcami wszelkie spory będą rozstrzygane przez
  sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 3. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa
  na ważność pozostałych postanowień. Również w przypadku gdy nieważność
  dotyczy jedynie części danego postanowienia, nie ma to wpływu na ważność
  jego pozostałej części.
 4. Niniejszy Regulamin jak również Polityka Prywatności mogą być przez
  Sprzedawcę zmieniane w dowolnym czasie, jednak zmiany te nie mogą
  naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem
  zmian.
×

Koszyk